Prevádzkovateľom internetovej stránky eshop.toup.sk je:

Toup s.r.o.

Liptovská Porúbka 321

033 01 Liptovský Mikuláš

 

zap. v OR OS Žilina, odd.Sro, vložka č. 59454/L

IČO: 47225891

DIČ: 2023802011

(ďalej len „predávajúci“)

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Toup s.r.o., Liptovská Porúbka 321, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47225891, DIČ: 2023802011, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, vložka č. 59454/L, oddiel Sro (ďalej len „predávajúci“) uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.  Bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej nedielnou súčasťou. Znenie VOP môže predávajúci meniť, či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

 1. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto VOP a potvrdzuje, že mu boli predávajúcim na jeho webovej stránke a v týchto VOP poskytnuté všetky povinné informácie a oznámenia podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v internetovom obchode predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve výslovne stanovené niečo iné. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

 

 1. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. 
  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

 

Článok II

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky (ďalej len „objednávka“) je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári, ktorými sú: meno a priezvisko kupujúceho (resp. kontaktnej osoby), poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, pri podnikateľských subjektoch názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Objednávku tvorí aj kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky kupujúceho informovať o hlavných vlastnostiach tovaru, celkovej cene tovaru vrátane všetkých nákladov, dĺžke trvania zmluvy, o podmienkach vypovedania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.
 2. Po prijatí objednávky vydá predávajúci potvrdenie označené ako „potvrdenie objednávky“ o akceptovaní objednávky kupujúcemu formou emailu prípadne telefonicky.
 3. Predávajúci je povinný bezprostredne po uzavretí zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči.
 4. Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorí bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením       povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.

 

Článok III

Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak je tovar vypredaný, prípadne sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia e­mailového oznámenia predávajúcim kupujúcemu. 
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Stornovanie objednávky je možné telefonicky alebo písomne faxom, e-mailom alebo poštou. Potvrdenie o stornovaní objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomne faxom, emailom alebo poštou. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. 
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa predlžuje v prípadoch, ak predávajúci riadne a včas neposkytol kupujúcemu informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy. Ak ich predávajúci poskytol až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na  odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. A ak ich neposkytol ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti. Okrem prípadov, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať kupujúceho o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude povinný znášať náklady na vrátenie tovaru.

Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom vrátiť spotrebiteľovi všetky platby spolu so všetkými nákladmi a poplatkami, ktoré prijal od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky, ale zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • poskytnutie služieb, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehota na odstúpenie od zmluvy podľa VOS,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 1. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu so všetkými poskytnutými dokladmi a doručením tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie týka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

Článok IV

Dodacie podmienky

 1. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej firme) namiesto určenia. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (prepravná firma) alebo vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu alebo osobe oprávnenej objednaný tovar prevziať.
 2. Vlastnícke právo k tovar prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru s odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci, je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 3. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe od prijatia objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzaný termín dodávky má orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú iné okolnosti a bude o prípadnom predĺžení informovaný.  V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 4. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať mechanickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, čo potvrdí podpisom na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný s prepravcom o tejto skutočnosti spísať protokol, zásielku neprebrať a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a mechanické porušenie tovaru nebudú akceptované. V prípade, že je tovar na sklade sa okamžite realizuje odoslanie objednávky. Ak sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, odošle sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho.
 2. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e­mailovú adresu eshop@toup.sk
 3. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (Slovenskou poštou, prepravnou firmou alebo osobne). Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Prepravné náklady nie sú účtované pri osobnom odbere. 

 

Článok V

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v stanovenom termíne.
 2. Cena tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup uskutočnený prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné, montáž, ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené na internetovej stránke alebo v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 3. Spôsob platby­ kúpnej ceny:
 • platbou na dobierkou
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 1. Zvýhodnená cena a ponuka tovaru je zreteľne označená symbolom „Akcia“. Platnosť zvýhodnenej ceny trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

Článok VI

Záruka, reklamácie

 1. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 
 2. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa Reklamačného poriadku, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Kupujúci je povinný tovar, ktorý vracia, zaslať formou bežného alebo obchodného balíku poštou, prepravnou firmou alebo priniesť osobne do prevádzky firmy (nie dobierkou).
 5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v reklamačnom poriadku nachádzajúceho sa na internetovej stránke obchodu alebo v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne emailom alebo poštou. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.
 7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia \“Všeobecných obchodných podmienok\“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito \“Všeobecnými obchodnými podmienkami\“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 5. V prípade, že sa vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou bude medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom.
 6. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

 

V Liptovskej Porúbke, 1.5.2016

‚, 1, ‚2016-10-19 22:01:47‘, 0, ‚Všeobecné obchodné podmienky pri nákupe v obchode s nerezovými komínmi, komínovými zostavami, doplnkami. Rozsiahla ponuka komínov.‘), Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je platný od 1.5.2015. Vzťahuje sa na predaj všetkých tovarov a služieb na stránke http://eshop.toup.sk firmou Toup s.r.o.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovarov a služieb, ktoré boli predmetom kúpy a predaja medzi spoločnosťou Toup s.r.o., Liptovská Porúbka 321, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47225891, DIČ: 2023802011, zapísanou v Obchodnom registri súdu v Žiline, vl.č. 59454/L (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci) v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti a príslušných zákonov.

 

1. Záručná lehota

Ak nie je predajcom stanovené inak, na nerezové komíny je poskytovaná záručná lehota 2 roky podľa platnej legislatívy o záručných podmienkach. Na chybu spôsobenú výrobcom alebo konštrukčnou vadou poskytujeme záruku až 10 rokov. V záručnom liste môže byť upravená a bližšie špecifikovaná predĺžená záručná lehota. V takom prípade sa na predĺženú lehotu vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste.

Záručná lehota na tovar začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2. Uplatnenie reklamácie

Ak  sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže kupujúci zakúpený tovar používať, je predávajúci oprávnený podľa vlastného výberu: zistenú vadu opraviť v primeranej lehote, poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie alebo poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu. Pokiaľ nebudú vady odstránené v primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, že vada tovaru predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

 

3. Neuznanie reklamácie

Záruka sa nevzťahuje najmä na tie vady, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada vznikla:

a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho (napr. v prípadoch neodbornej montáže alebo montáže nevyškolenou firmou, neodborného čistenia, prevádzkovania komínového systému bez revízií a bez pravidelnej údržby a pod.)

b) v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov, alebo ak je na výrobku uvedené odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste, alebo na doklade o kúpe tovaru

c) pri živelných katastrofách

 

4. Uznanie reklamácie

Reklamácia bude uznaná za oprávnenú len v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

a) vada sa vyskytla v záručnej lehote, čo je kupujúci povinný preukázať predložením dokladu o kúpe tovaru a vyplneným záručným listom (ak bol predávajúcim vystavený)

b) výrobok má vady, ktoré neumožňujú jeho použitie na obvyklý resp. predávajúcim určený účel

c) v prípade nekompletnosti tovaru, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru kupujúcim.

 

5. Povinnosti zákazníka pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť nasledovné doklady a splniť nasledovné podmienky:

 • predložiť riadne vyplnené doklady o kúpe spolu so záručným listom s vyznačenou a potvrdenou záručnou lehotou.
 • zdokumentovať predmet reklamácie presným popísaním vady v písomnej forme, dátumom jej vzniku a fotodokumentáciou, ktorú následne doručí osobne alebo poštou na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok, prípadne zaslaním na e-mailovú adresu obchod@toup.sk.
 • Uviesť kompletné kontaktné údaje kupujúceho – meno, priezvisko, telefonický kontakt.

V prípade nedodržania povinností kupujúceho nebude sa predávajúci reklamáciou zaoberať.

 

6. Začiatok reklamácie

Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom prevzatia tovaru na adrese prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok prijatím kompletných informácií spolu s fotodokumentáciou emailom alebo poštou.

 

7. Obhliadka

Za účelom vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený preveriť opodstatnenosť reklamácie obhliadkou priamo na mieste a kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu preveriť skutkový stav vady. Ak kupujúci takúto obhliadku neumožní sa predávajúci nebude reklamáciou zaoberať.

 

8. Lehota vybavenia reklamácie

Predávajúci bude kupujúceho informovať o postupe vybavenia reklamácie telefonicky alebo e‐mailom do 5. pracovných dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie. Lehota pre vybavenie oprávnenej reklamácie je 30 dní odo dňa doručenia/ oznámenia reklamácie. Ak predávajúci preukázateľne dokáže, že uvedené lehoty nie je schopný splniť , predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o čas nevyhnutný na jej vybavenie.  

O reklamácii vyhotoví predávajúci reklamačný zápis, pričom jednu kópiu odovzdá kupujúcemu. V prípade uznanej reklamácie sa záručná lehota predĺži o obdobie, v ktorom kupujúci nemohol riadne užívať zakúpený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový, záručná lehota začne plynúť odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou a odošle tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

 

9. Zjavné a skryté vady

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať jeho kompletnosť ako aj neporušenosť. Kompletnosť a neporušenosť tovaru potvrdí kupujúci vlastným podpisom pri jeho dovoze. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu (obal je roztrhnutý, deformovaný a pod.) je kupujúci povinný vyhotoviť o tom záznam za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po dohode s ním poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.  

V prípade mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po zistení poškodenia a to emailom na obchod@toup.sk, písomne poštou alebo osobne na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok. Pri reklamácii je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, telefonický kontakt, údaje objednávky (napr. číslo), opis poškodenia tovaru spolu s fotodokumentáciou v dostatočnej kvalite.

Zjavnú vadu tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 5 dní od dodania tovaru. Ak kupujúci do 5 dní reklamáciu zjavnej vadu neohlási jeho nároky zaniknú.

Pri reklamácii tovaru, u ktorého kupujúci požaduje výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej čiastky je nutné tovar priniesť osobne alebo poštou na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok, kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k reklamačnému konaniu. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nemožno uznať.

Ak kupujúci počas pri používaní zistí na tovare skrytú vadu je povinný tovar prestať používať a bezodkladne písomne nahlásiť túto vadu predávajúcemu. Predávajúci vyhotoví reklamačný zápis a vybaví reklamáciu posúdením odborným pracovníkom.

V prípade neopodstatnenej reklamácie, pri ktorej vzniknú predávajúcemu náklady má právo požadovať od kupujúceho úhradu vzniknutých nákladov.

 

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci môže aktualizovať  reklamačný poriadok podľa vlastnej potreby, ako i v prípade novej legislatívno-právnej úpravy.  Kupujúci má právo písomne namietať do 30 dní od jeho zverejnenia na webe svoj nesúhlas. V prípade, že nepríde k žiadnej námietke platí, že kupujúci s reklamačným poriadkom súhlasí.

 

V Liptovskej Porúbke dňa 1.5.2016

Toup s.r.o.

‚, 1, ‚2016-10-19 22:00:45‘, 0, ‚Reklamačný poriadok online obchodu s nerezovými komínmi, komínovými zostavami, doplnkami. Trojvrstvové, jednovrstvové, dvojvrstvové.‘),