NEREZOVÉ KOMÍNY E-SHOP VŠETKO ČO POTREBUJETE PRE STAVBU NEREZOVÉHO KOMÍNA
POHODLNE NA JEDNOM MIESTE

Stačí kliknúť na jednu z kategórií nižšie a môžete začať nakupovať hneď teraz.
Kvalitné certifikované nerezové komíny za najlepšie ceny na trhu.
Široký výber | Rýchle doručenie | Viac ako 5 rokov na trhu

Vyhľadajte si v našom eshope presne to čo potrebujete.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je platný od 1.5.2015. Vzťahuje sa na predaj všetkých tovarov a služieb na stránke http://eshop.toup.sk firmou Toup s.r.o.

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovarov a služieb, ktoré boli predmetom kúpy a predaja medzi spoločnosťou Toup s.r.o., Liptovská Porúbka 321, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47225891, DIČ: 2023802011, zapísanou v Obchodnom registri súdu v Žiline, vl.č. 59454/L (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci) v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti a príslušných zákonov.

 

1. Záručná lehota

Ak nie je predajcom stanovené inak, na nerezové komíny je poskytovaná záručná lehota 2 roky podľa platnej legislatívy o záručných podmienkach. Na chybu spôsobenú výrobcom alebo konštrukčnou vadou poskytujeme záruku až 10 rokov. V záručnom liste môže byť upravená a bližšie špecifikovaná predĺžená záručná lehota. V takom prípade sa na predĺženú lehotu vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste.

Záručná lehota na tovar začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2. Uplatnenie reklamácie

Ak  sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže kupujúci zakúpený tovar používať, je predávajúci oprávnený podľa vlastného výberu: zistenú vadu opraviť v primeranej lehote, poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie alebo poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu. Pokiaľ nebudú vady odstránené v primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, že vada tovaru predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

 

3. Neuznanie reklamácie

Záruka sa nevzťahuje najmä na tie vady, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada vznikla:

a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho (napr. v prípadoch neodbornej montáže alebo montáže nevyškolenou firmou, neodborného čistenia, prevádzkovania komínového systému bez revízií a bez pravidelnej údržby a pod.)

b) v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov, alebo ak je na výrobku uvedené odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste, alebo na doklade o kúpe tovaru

c) pri živelných katastrofách

 

4. Uznanie reklamácie

Reklamácia bude uznaná za oprávnenú len v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

a) vada sa vyskytla v záručnej lehote, čo je kupujúci povinný preukázať predložením dokladu o kúpe tovaru a vyplneným záručným listom (ak bol predávajúcim vystavený)

b) výrobok má vady, ktoré neumožňujú jeho použitie na obvyklý resp. predávajúcim určený účel

c) v prípade nekompletnosti tovaru, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru kupujúcim.

 

5. Povinnosti zákazníka pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť nasledovné doklady a splniť nasledovné podmienky:

  • predložiť riadne vyplnené doklady o kúpe spolu so záručným listom s vyznačenou a potvrdenou záručnou lehotou.
  • zdokumentovať predmet reklamácie presným popísaním vady v písomnej forme, dátumom jej vzniku a fotodokumentáciou, ktorú následne doručí osobne alebo poštou na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok, prípadne zaslaním na e-mailovú adresu obchod@toup.sk.
  • Uviesť kompletné kontaktné údaje kupujúceho – meno, priezvisko, telefonický kontakt.

V prípade nedodržania povinností kupujúceho nebude sa predávajúci reklamáciou zaoberať.

 

6. Začiatok reklamácie

Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom prevzatia tovaru na adrese prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok prijatím kompletných informácií spolu s fotodokumentáciou emailom alebo poštou.

 

7. Obhliadka

Za účelom vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený preveriť opodstatnenosť reklamácie obhliadkou priamo na mieste a kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu preveriť skutkový stav vady. Ak kupujúci takúto obhliadku neumožní sa predávajúci nebude reklamáciou zaoberať.

 

8. Lehota vybavenia reklamácie

Predávajúci bude kupujúceho informovať o postupe vybavenia reklamácie telefonicky alebo e‐mailom do 5. pracovných dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie. Lehota pre vybavenie oprávnenej reklamácie je 30 dní odo dňa doručenia/ oznámenia reklamácie. Ak predávajúci preukázateľne dokáže, že uvedené lehoty nie je schopný splniť , predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o čas nevyhnutný na jej vybavenie.  

O reklamácii vyhotoví predávajúci reklamačný zápis, pričom jednu kópiu odovzdá kupujúcemu. V prípade uznanej reklamácie sa záručná lehota predĺži o obdobie, v ktorom kupujúci nemohol riadne užívať zakúpený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový, záručná lehota začne plynúť odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou a odošle tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

 

9. Zjavné a skryté vady

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať jeho kompletnosť ako aj neporušenosť. Kompletnosť a neporušenosť tovaru potvrdí kupujúci vlastným podpisom pri jeho dovoze. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu (obal je roztrhnutý, deformovaný a pod.) je kupujúci povinný vyhotoviť o tom záznam za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po dohode s ním poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.  

V prípade mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po zistení poškodenia a to emailom na obchod@toup.sk, písomne poštou alebo osobne na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok. Pri reklamácii je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, telefonický kontakt, údaje objednávky (napr. číslo), opis poškodenia tovaru spolu s fotodokumentáciou v dostatočnej kvalite.

Zjavnú vadu tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 5 dní od dodania tovaru. Ak kupujúci do 5 dní reklamáciu zjavnej vadu neohlási jeho nároky zaniknú.

Pri reklamácii tovaru, u ktorého kupujúci požaduje výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej čiastky je nutné tovar priniesť osobne alebo poštou na adresu prevádzky skladu Toup s.r.o., Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok, kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k reklamačnému konaniu. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nemožno uznať.

Ak kupujúci počas pri používaní zistí na tovare skrytú vadu je povinný tovar prestať používať a bezodkladne písomne nahlásiť túto vadu predávajúcemu. Predávajúci vyhotoví reklamačný zápis a vybaví reklamáciu posúdením odborným pracovníkom.

V prípade neopodstatnenej reklamácie, pri ktorej vzniknú predávajúcemu náklady má právo požadovať od kupujúceho úhradu vzniknutých nákladov.

 

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci môže aktualizovať  reklamačný poriadok podľa vlastnej potreby, ako i v prípade novej legislatívno-právnej úpravy.  Kupujúci má právo písomne namietať do 30 dní od jeho zverejnenia na webe svoj nesúhlas. V prípade, že nepríde k žiadnej námietke platí, že kupujúci s reklamačným poriadkom súhlasí.

 

V Liptovskej Porúbke dňa 1.5.2016

Toup s.r.o.

cart